Sparkonton med hög ränta förbjuds

Publicerad: 2019-11-14,
Uppdaterad: 2021-01-04

Under slutet av 2019 skickade regeringen ut ett förslag på remiss gällande inlåningsföretag som erbjuder höga räntor men saknar statlig insättningsgaranti. Förslaget gäller ett stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden och innebär i korthet ett totalförbud mot sparformer som saknar statlig insättningsgaranti. Förslaget klubbades igenom 2020-11-18 och börjar gälla 2020-01-01.

Insättningsgaranti
Regeringen vill stärka skyddet i sparkonton.

Att spara pengar på konto hos kreditinstitut, alltså banker och kreditmarknadsföretag, har de senaste åren inte gett någon större avkastning. Räntan på dessa konton har i stort sett varit 0 %. Vad som istället kan ha varit mer attraktivt är att spara pengar hos så kallade inlåningsföretag, där räntan har varit mellan 5 och 10 % per år beroende på bindningstid.

Kreditinstitut och inlåningsföretag har dock inte haft samma krav på organisation och eget kapital. Inlåningsföretagen har inte dessa krav och utgör därmed en större risk för konsumenten som sparar sina pengar där. Med detta följer också att inlåningsföretagen saknar vad som kallas insättningsgaranti. Insättningsgarantin gäller bara kreditinstitut med högre krav och innebär att om aktören som lånar in pengar går i konkurs är sparpengar upp till ca 950 000 kr (1 050 000 kr från och med 1 januari 2021) skyddade av staten.

Lagen om inlåningsverksamhet skapades 2004 med syftet att skapa en högre konkurrens bland aktörer med sparkonton. Enligt förslaget som klubbats igenom upphävs lagen från 1 januari 2021, med undantag för vissa redan existerande aktörer som bedriver inlåning på kooperativa grunder. Lagändringen innebär att de inlåningsföretag som bedrivit sin verksamhet på kommersiella grunder måste avveckla verksamheten eller ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Företag som påverkas

Det fanns, när lagförslaget tillkom, runt 35 aktörer i Finansinspektionens företagsregister med inlåningsföretag som huvudverksamhet. Av dessa drevs under slutet av 2020, följande på kommersiella grunder och kommer därmed påverkas av en lagändring:

  • 4Spar AB
  • Swespar AB
  • UpplandsSpar
  • ViaSpar Finans AB
  • Akelius Spar AB
  • Agenta Advisors AB
  • APP Spar AB
  • Untie Deposits AB

Inom koncerner för några av dessa bolag finns också varumärken med utlåning av pengar. Exempelvis är 4Spar kopplade till Vivus, Swespar till Ferratum och ViaSpar till ViaConto.

2020-09-08 lämnade Finansdepartementet en proposition med förslaget och motionstid slutade 2020-09-23. Beslut i frågan togs 2020-11-18 då riksdagen biföll propositionen. Swespar AB ändrade 2020-10-15 räntan på sitt inlåningskonto till 0%. De meddelar också att de säger upp alla konton per 2020-12-31. Detta till följd av att de förväntade sig att beslutet skulle klubbas igenom. Akelius Spar meddelar att de upphör och börjar stänga ner konton och återbetala kapital samt upparbetad ränta till sina kunder i januari 2021.

Är du intresserad av ytterligare information om lagändringen finns hela promemorian på regeringens webbplats.

Relaterade ämnen: Byta bank Spara pengar
JÄMFÖR ALLA LÅN