Amortering

Att amortera på ett lån av pengar innebär att man återbetalar det till långivaren. Det kan ske genom att hela beloppet återbetalas vid ett givet tillfälle eller att det återbetalas inkrementellt över den tid man lånar pengarna. En amortering är ingen kostnad utan en utbetalning. Vid mindre lån, så som snabblån, är det vanligt att man återbetalar lånet på faktura med 30 dagars löptid. Större lån återbetalas normalt sett vid flera tillfällen och då vanligtvis en gång per månad. Beloppet man betalar kan bero på lånebelopp, lånets löptid, amorteringstakt, räntan och vilken typ av amortering som används. Här tittar vi på vilka typer av amortering som finns och annan information om att amortera på lån.

Amortering beroende på typ av lån

Bolån

Hur amorteringen går till beror till att börja med och till stor del på vilken typ av lån det handlar om. En lånetyp som många svenskar kommer i kontakt med är bolån. Här har det vid tillfällen inte varit nödvändigt att amortera på lånet. Det kan tyckas hopplöst att försöka återbetala ett lånebelopp som många gånger är sjusiffrigt, i synnerhet när räntan är låg, och därför har många amorteringsfria bolån. Det kan finnas flera anledningar till att man inte vill amortera på sitt bolån. Dels kanske man inte har råd och istället behöver använda de pengarna till andra utgifter. Dels kan pengarna som skulle gått till amortering användas för att investera i något som ger bättre avkastning. Låt säga att du amorterar 40 000 kr på ett år där räntan är 2 %. Nästkommande år har du då (förenklat) 800 kr mindre att betala i räntekostnader. Dessa 40 000 kr skulle troligen kunna investeras i en fond eller något som gett dig mer än dessa 800 kr. Exempelvis har Stockholmsbörsens 30 största bolag haft en genomsnittlig avkastning på drygt 12 % per år under åren 1990-2019. Att ha pengarna på ett sparkonto bundna över ett antal år skulle även det kunna vara mer lönsamt och samtidigt mer säkert än en investering på börsen.

Hur som helst har vi idag krav på att amortera på bolånen. Detta till följd av regleringar där man anser att privatpersoner i Sverige tar allt för stora lån och allt för stor risk i bostadsmarknaden. Amorteringskraven pausades tillfälligt under coronapandemin 2020-2021, men återinförs under 2021. Kraven för återbetalning av lån till bostad beror på två faktorer - 1. Vilken bruttoinkomst du eller ni tillsammans har i förhållande till lånebeloppet och 2. Vad bostaden har för marknadsvärde i förhållande till lånebeloppet. Det här bestämmer vilken risk banken tar och hur mycket du måste amortera. Här kan du läsa mer just om amorteringskraven på bolån.

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet bör återbetalas så snabbt det är möjligt då de har högre ränta jämfört med bolån eller lån med annan säkerhet. Generellt gäller att ju mindre lån desto högre ränta och snabbare återbetalning. Låneformer som revolverande krediter eller snabblån/sms-lån bör man nyttja i max 1-2 månader. Har man inte möjlighet att återbetala dessa små lån under denna relativt korta tid bör man se över sin privatekonomi.

Vad gäller privatlån som är lån med belopp upp till 600 000 kr ligger löptider på 1 - 20 år. Här är det vanligt med månadsvis amortering där man ska vara skuldfri när löptiden passerat. Med privatlån kan det förekomma att man får nyttja betalningsfria perioder. Det innebär att man inte behöver betala amortering eller ränta vid ett eller fler tillfällen under lånets löptid. Istället förlänger man löptiden med den period som är betalningsfri.

Amorteringstyper

Amortering

Det finns olika sätt att bestämma hur stort beloppet som amorteras ska vara. Storleken på amorteringen påverkar i sin tur räntekostnaden vid varje betalningstillfälle eftersom räntekostnaden beräknas på den skuld som ännu inte är återbetalad. Vilken typ av amortering som används bestäms av långivaren och påverkar lånets totala kostnad. Den typ som används får du information om i förhandsavtalet och det står i låneavtalet. Förekommande typer av amortering är annuitet, rak amortering och serieamortering. Det är framförallt annuitetslån och lån med rak amortering som används idag. Serieamortering innebär att amorteringsdelen ökar med en faktor för varje tillfälle. Det här kan vara en lämplig amorteringsform om man tror sig ha större till gång till pengar längre fram i tiden. De former som är vanligare i dag förklaras här nedan.

På sidan om alla kreditgivare ser du en lista med de kreditgivare som erbjuder privatlån. Under respektive kreditgivares recension kan du se om de tillämpar rak amortering eller återbetalning med annuitet. Ca 90 % av kreditgivare erbjuder annuitetslån.

Annuitetslån

Ett annuitetslån amorteras med så kallad annuitet - det innebär att ränta plus amortering är samma belopp vid varje betalningstillfälle. När man återbetalar lån blir den utestående skulden mindre och mindre för varje betalningstillfälle. Det innebär att räntekostnaden också blir mindre och mindre. Med ett annuitetslån måste därmed amorteringsdelen bli större och större.

När ett lån har rörlig ränta kan den ändras under lånets löptid. Det innebär att det annuitetsbelopp eller den löptid som satts vid lånets utbetalning påverkas. Det finns därför två typer av annuitetslån.

Det framgår av lånens villkor vad som gäller om räntesatsen för krediten ändras - om kredittiden ändras eller om månadsbeloppet ändras.

Rak amortering

Rak amortering innebär att lånebeloppet delas med antal betalningstillfällen. Kvoten av denna uträkning är det belopp som ska amorteras vid varje tillfälle. Amorteringsdelen är alltså densamma under hela löptiden. Det innebär att räntekostnaden minskar med samma belopp över hela löptiden. Rak amortering innebär en total räntekostnad för lånet som är lägre jämför med den vid ett annuitetslån.

Exempel på amorteringar

Låt säga att du bestämmer dig för att köpa en bil och tar ett privatlån på 200 000 kr. Vid detta lån med löptiden 6 år (72 tillfällen för återbetalning) och räntan 5,5 % samt 15 kr i aviavgift blir utfallet följande med ett annuitetslån respektive ett lån med rak amortering.

Annuitetslån Rak amortering
Total kostnad:36 346 kr34 538 kr
Den första betalningen:3283 kr3710 kr
Den sista betalningen:3283 kr2806 kr
Effektiv ränta:5,81 %5,82 %

Räkna på lån med hjälp av Kreditkolls lånekalkylatorer.

Visualisering av lån med rak amortering
Vid lån med rak amortering är amorteringen lika stor vid varje tillfälle, medan räntekostnaden blir mindre och mindre.
Visualisering av annuitetslån
Vid annuitetslån är ränta + amortering lika stort varje månad.

Flexibel återbetalning

En tredje typ av amortering är vad som kallas flexibel återbetalning. Den formen är vanlig på kontokrediter. Med flexibel återbetalning kan man till viss del själv välja hur mycket man vill betala tillbaka på sin skuld. Ofta finns det dock ett lägsta belopp att betala man ska betala vid varje tillfälle (vanligtvis månadsvis). Utöver det beloppet kan du själv välja att betala 0 kr eller upp till resterande del av aktuellt skuldsaldo. Det lägsta beloppet att betala räknas ofta ut som en procentuell andel av det utestående beloppet inklusive upplupen ränta såvida det beloppet inte understiger ett fast belopp som är bestämt sedan tidigare. Exempelvis kan det lägsta beloppet vara 3 procent av utestående belopp inklusive upplupen ränta, dock alltid lägst 50 kronor per månad, men det är beroende på kreditgivare och de villkor som avtalas vid ansökningstillfället.

Amortera eller inte

Att amortera eller inte är en fråga många ställer sig. I vissa fall har man inget val annat än att göra som regelverket säger eller som kreditgivaren vill för att ett lån ska beviljas. Men i andra fall ska man ta beslutet själv och det kan också handla om storleken på amortering. I stort är det ett beslut där man får väga vad man skulle kunna göra med de lånade pengarna istället för att amortera. Ett bolån är i de flesta fall avsevärt billigare än en konsumentkredit och kanske är det senare som ligger i den andra vågskålen. Det finns inget svar som är svart på vitt när det kommer till huruvida man ska amortera eller inte. Det är upp till varje individ, vid varje givna tillfälle att avgöra. Det finns dock några fördelar och nackdelar med att amortera som kan vara till hands när man fattar beslutet. Detta gäller då bolån.

Fördelar

Nackdelar

Rak eller annuitet

Det är sällan man får välja om man vill ha rak amortering eller annuitet på sitt lån. I synnerhet när det gäller konsumentkrediter. Om möjligheten finns är det bra att känna till vad som är fördelarna med respektive typ av amortering. I de flesta fall finns det inget som hindrar dig från att göra extra inbetalningar på ditt lån. Fördelen med rak amortering är att räntedelen minskar för varje avbetalning och totalkostnaden för lånet blir mindre. Med annuitetslån är fördelen att man betalar ett lägre belopp i början jämfört med om det vore rak amortering. Man betalar också samma belopp vid varje tillfälle vilket kan göra det enklare att hålla koll på sin ekonomi.

Annuitetslån är mer förekommande än lån med rak amortering. En låneförmedlare som exempelvis Sambla jämför 10 gånger så många långivare med annuitetslån som de med rak amortering. Då är de ändå den förmedlare som jämför flest lån med rak amortering om man tittar på Sveriges stora låneförmedlare; Sambla, Advisa, Zmarta eller Lendo.

JÄMFÖR ALLA LÅN